Nasza misja

 1. Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw lokalnych i postaw dla prawidłowego, wszechstronnego rozwoju sołectwa Smardzowice i sąsiednich sołectw;
 2. Umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania;
 3. Integrację środowiska lokalnego poprzez szerzenie idei wzajemnego zrozumienia, tolerancji oraz zasad dialogu ekumenicznego;
 4. Upowszechnianie wiedzy, działalności gospodarczej i samorządowej;
 5. Aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym sołectwa Smardzowice i sołectw sąsiednich, również poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, publikacje i inne prezentacje medialne;
 6. Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów, gromadzenie pamiątek z tym związanych i wspieranie działalności artystycznej;
 7. Ochronę lokalnych miejsc kultu religijnego i zabytków;
 8. Propagowanie rozwoju sportu i turystyki;
 9. Prowadzenie działań o charakterze charytatywnym;
 10. Działalność w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 11. Działania zmierzające do aktywizowania osób bezrobotnych;
 12. Promocje regionu i budowę infrastruktury;
 13. Aktywne działania na rzecz rozwoju infrastruktury i ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.
 
 

©  2012 All Rights Reserved  •  Design by Michał Hankiewicz