Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostka została utworzona w 1918 roku. W ówczesnych czasach wieś znajdowała się w obszarze wpływów zaborcy rosyjskiego, któremu obca była troska o bezpieczeństwo mieszkańców. Aby zmienić ten stan rzeczy wójt Cianowic Walenty Kapała oraz sekretarz Karol Jabłoński wystąpili z apelem do lokalnej społeczności. Odzew był bardzo szybki. Pod kierunkiem Stanisława Knapika ze Smardzowic oraz kierownika miejscowej szkoły Wincentego Wardęgi powołano zespół strażacki, a także grupę teatralną. Po zorganizowaniu i przeprowadzeniu zebrania wyborczego prezesem pierwszego zarządu mianowany został ks. Stanisław Raczkowski, a naczelnikiem Józef Doniec. Skład straży liczył wówczas 39 osób.

Jeszcze tego samego roku podjęto decyzję o budowie pierwszej drewnianej remizy. W latach 1921-23 wskutek kryzysu gospodarczego inwestycję wstrzymano. Jednak członkowie straży dokładali wszelkich starań, aby założony przed pa­roma laty cel jak najszybciej zrealizować. To głow­nie dzięki ich zaangażowaniu w roku 1924 remizę oddano druhom w użytkowanie.

Sześć lat później, 4 maja 1930 roku na placu przed siedzibą OSP zainstalowano na specjalnym cokole kamienną sta­tuę św. Floriana - patrona strażaków, zakupioną w Krakowie. Poświęcenia dokonał ks. Wacław Bielec­ki - Proboszcz skalskiej parafii, pełniący wówczas rolę tymczasowego zastępcy Proboszcza Parafii w Smardzowicach. Wcześniej ochotnicy uczestniczyli w uroczystej mszy św. Po akcie poświęcenia mia­ła miejsce defilada, następnie wykonanie wspólnej fotografii oraz przyjęcie dla gości, połączone z wieczornym przedstawieniem amatorskiego teatru pt. „Miłość strażaka".

W 1934 roku odbyło się uroczyste nadanie jednostce sztandaru. Uroczystość uświetniły reprezentacje 13 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Abstrahując od dbałości o bezpieczeństwo strażacy starali się podtrzymać idee patriotyzmu w sercach mieszkańców. W tym duchu jeszcze przed wybuchem II wojny światowej druhowie wystawili sztukę teatralną „Z pieśnią na ustach w bój”. Po wojnie zastęp strażacki reaktywowano, a jednostka rozpoczęła działalność również na polu szeroko pojętej kultury. Przejawiało się to w formie organizowania festynów, zabaw, loteriach fantowych. W tej dziedzinie prym wiedli Jadwiga Puchalska i długoletni sekretarz straży Józef Czechowski. Środki zebrane podczas imprez przekazywano na cele związane z wyposażeniem jednostki ochotniczej straży pożarnej. Pierwszym naczelnikiem w powojennej historii OSP mianowany został Władysław Stolarski.

W latach 1955-65 trwa budowa nowej, murowanej strażnicy, służącej strażakom do dnia dzisiejszego. Do 1962 roku ochotnicy wyjeżdżali na akcje wozem konnym. Z każdym ro­kiem wyposażenie jednostki ulegało poprawie. Nie­zbędny sprzęt ratowniczy kupowali ze środków wła­snych, dzięki wsparciu władz gminy, a także pomocy mieszkańców, zawsze doceniających ich działalność.

W 1972 roku przekazano jednostce nową motopom­pę. W 1979 roku wykonano nową elewację budyn­ku, pozyskując na ten cel środki finansowe od PZU. Poważną modernizację obiektu rozpoczęto w 1991 roku. W trakcie prowadzonych prac  m. in. zainsta­lowano w nim centralne ogrzewanie, wymieniono zniszczoną, podłogę i okna.

Przez wszystkie lata swojej działalności, gdy tyl­ko była taka potrzeba, ochotnicy spieszyli z bez­interesowną pomocą, biorąc udział w rożnego ro­dzaju akcjach ratunkowych. Wielu z nich pamięta akcję powodziową z 1996 roku prowadzoną przez OSP Smardzowice na terenie Sułoszowej i Ojcowa. Podobnie było w następnym roku, kiedy tutejsze okolice, podobnie jak wiele innych miejsc w Pol­sce nawiedziła znowu wielka powódź. Strażacy pomagali także w ewakuacji prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Albertynów - Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie oraz gasili palący sic dworek Zbigniewa Preisnera w Maszycach.

W roku 1997 odbył się piękny jubileusz 80-lecia powstania OSP, połączony z organizacją na terenie wsi gminnych zawodów pożarniczych. Następny jubileusz miał miejsce 15 sierpnia 2008 roku. Organizacja 90-lecia powstania jednostki połączona była z przeka­zaniem dla jubilatów lekkiego wozu bojowego marki Mercedes, który zastąpił coraz częściej odmawiającego posłuszeństwa, wysłużonego Żuka. Nowy samochód poświęcił ks. Bogusław Bodziony, Proboszcz Smardzo­wickiej Parafii. Klucze do sfinansowanego ze środków gminnych pojazdu przekazał Naczelnikowi Wojcie­chowi Krzysztonkowi, Burmistrz Miasta i Gminy Skala - Robert Jakubek. Podczas jubileuszowych uroczy­stości bryg. Bogdan Malinowski, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krako­wie odznaczył Sztandar Jednostki Złotym Znakiem Związku OSP RP, a samą jednostkę Złotym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Aktualnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzowicach liczy 55 osób. W skład grupy wchodzi Zarząd, członkowie OSP, honorowi druhowie, oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

 

 

©  2012 All Rights Reserved  •  Design by Michał Hankiewicz